DISCLAIMER
De hier vermelde voorwaarden van Consuming Passions zijn van toepassing op het gebruik van de website van Consuming Passions, waarmee de bezoeker wordt geacht in te stemmen.

Aan de verstrekte informatie wordt door Consuming Passions de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat er de mogelijkheid dat de informatie en diensten die op deze website worden aangeboden onnauwkeurigheden of typografische fouten kunnen bevatten. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De verstrekte gegevens zoals teksten, afbeeldingen en grafische elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Consuming Passions. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Consuming Passions.

Consuming Passions mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Consuming Passions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Deze site kan links bevatten naar websites van derden. Consuming Passions wil elke aansprakelijkheid uitsluiten voor sites (links) waarnaar zij op haar eigen website verwijst.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze (gebruikers-) rechten berusten bij Consuming Passions. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Consuming Passions is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Consuming Passions niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Consuming Passions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Consuming Passions geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wijzigingen
Consuming Passions behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.